Μέγεθος αρχείων ψηφιακών εικόνων

Ας θυμηθούμε λίγα βασικά περί αρχείων υπολογιστών. Το μέγεθος των αρχείων των υπολογιστών εκφράζεται σε bytes
1 byte = 8 bit
1 Kilobyte (KB) = 210 bytes = 1,024 bytes ή 8192 bits στο kilobyte ομοίως
1 Megabyte (MB) = 1,024 KB
1 Gigabyte (GB) = 1,024 MB
1 Terabyte (TB) = 1,024 GB

Όπως καταλαβαίνουμε από τον πίνακα για να υπολογίσουμε το μέγεθος του αρχείου της εικόνας μας πρέπει να ξέρουμε τα bit πληροφορίας που περιέχει. Έστω λοιπών ότι έχουμε την πρώτη εικόνα της προηγούμενης ενότητας με μέγεθος 900 x 1500 βάθος χρώματος 24 bit. Το μέγεθος της σε bytes είναι 900x1500x24/8=4050000bytes ή 3.86 Mb. Το μέγεθος της δεύτερης εικόνας της προηγούμενης ενότητας βγαίνει αντιστοίχως 3000 x 4500 x 24 /8 = 40.500.000 bytes ή 38.6 Mb.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση και το βάθος χρώματος της εικόνας μας τόσο περισσότερη πληροφορία υπάρχει κάτι το οποίο είναι καλό αλλά συγχρόνως τόσο επιβαρύνεται και ο υπολογιστής μας γιατί πρέπει να επεξεργαστεί πολύ περισσότερα δεδομένα – bits.
Εκτός από την επεξεργασία που γίνεται βραδύτερη το δεύτερο πρόβλημα είναι ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση των αρχείων αυτών. Για ένα επαγγελματία είναι πολύ βασικό λοιπόν να μπορεί να αντιληφθεί πιο είναι το σωστό μέγεθος που πρέπει να επιλέξει στα αρχεία των ψηφιακών εικόνων του ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητα του αλλά να αποφύγει και τις συνεχείς επενδύσεις σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.